सिख धर्म प्रार्थना

सिख धर्म प्रार्थना

  • परमेश्वरलाई प्रेम गरौं, हामीले पापको प्रलोभनको सामना गर्दा, हामीलाई हिंड्न मदत गरौं र हामीलाई ध्यान दिनुहोस कि हाम्रो पापले कसरी पाप गर्छ?

  •