• Panginoon, nananalangin ako para sa lahat ng nangangailangan ng pag-asa, lakas, at pampatibay-loob. Mangyari lamang na maglingkod sa kanila ngayon. Dalangin ko na magtrabaho ka sa kanilang mga puso. Patuyuin ang kanilang mga luha. Alisin ang kanilang mga takot. Maging kanilang Manggagamot, Mangaaliw at Tagapaglaan. Alam mo kung sino ang struggling at alam mo ang bawat isa sa pamamagitan ng pangalan. Mangyaring magkaroon ng habag at awa, at maaari nilang madama ang iyong presensya tulad ng hindi kailanman bago. Sa pangalan ni Jesus tayo ay nananalangin, Amen.

  •