• សូមអធិស្ឋានសូមឱ្យព្រះប្រទានពរដល់អ្នកដោយសន្តិភាពនិងសុភមង្គលនៅថ្ងៃតែមួយគត់ដែលអ្នកអបអរហើយអធិស្ឋានថាសន្តិភាពនិងសុភមង្គលដ៏ទេវភាពនឹងធ្វើតាមអ្នករហូតដល់ពេញមួយជីវិតអ្នក។ សូមជូនពរឱ្យអ្នកមានថ្ងៃកំណើតរីករាយនិងរីករាយ។


    ខួបកំណើត

  •