ការអធិស្ឋានកាតូលិក

ការអធិស្ឋានកាតូលិក

  • ព្រះយើងដាក់ការភ័យខ្លាចរបស់យើងនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកយើងសុំឱ្យអ្នកស្ដារឡើងវិញនូវអ្នកបំរើរបស់អ្នកដើម្បីសុខភាពម្តងទៀតសម្រាលការព្រួយបារម្ភនិងទុក្ខព្រួយរបស់យើងជាមួយសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏ទន់ភ្លន់របស់អ្នកហើយផ្តល់ឱ្យយើងនូវព្រះគុណនិងកម្លាំងដើម្បីទទួលយកបន្ទុកនេះ។

  •   

      

  • ការអធិស្ឋានសម្រាប់ទីក្រុងម៉ិកស៊ីកូនិងតំបន់ដែលរងការវាយប្រហារដោយរញ្ជួយដី 7,1 រ៉ិចទ័រអធិស្ឋានសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិងអ្នកជួយសង្គ្រោះដែលកំពុងព្យាយាមជួយម៉ិចស៊ីកូ។

  •