Đạo Cao Đài

Đạo Cao Đài

  • PHẦN 2: Ngoài ra còn có khoảng 30.000 tín đồ nữa sống ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc Lịch sử tiền khai đạo Cơ Bút Lịch sử đại Cao Đài gắn liền với cơ bút tại Việt Nam đầu thế kỷ XX . Có thể nói Cơ Bút là phương thức căn bản cũng như mọi yếu tố liên quan đến quá trình hình thành và phát triển của tôn giáo Cao Đài vào buổi ban đầu từ việc thu nhận tín đồ, phong chức sắc, ban hành luật đạo, nghi thức cúng tế, lễ phục kinh điển, thậm chí đến các thiết kế cơ sở thờ tự cũng được Thông qua bởi hình thức Cơ Bút. Hai hình thức Cơ Bút ảnh hưởng đến sự ra đời của tôn giáo Cao Đài là Cơ và Bút. Cơ gồm có Đại Ngọc Cơ Tam giáo của Trung quốc và bàn cơ Thoòng qua linh học của Pháp. Bút gồm có Bút nhang, Bút viết và Bút gỗ. Về sau có thêm một hình thức rất đặc biệt của Cơ Bút là Huyền Bút Cơ. Môn đồ đầu tiên Các tài liệu của tôn giáo Cao Đài đều thừa nhận người được xem là tín đồ đầu tiên của đạo là ông Ngô Văn Chiêu, là một viên chức trong chính quyền Pháp, vốn chịu ảnh hưởng ử dụng hình thức Cơ Bútcủa Minh Sư Đạo, một nhánh của Tam giáo., thường sử dụng hình thức Cơ bút để gia tiếp với giới thần tiên trong những năm 1921 đến 1924, ông Chiêu đã Thoòng qua cơ bút để hình thành nền tảng đầu tiên của đạo Cao Đăi. 1/-Giảo chủ(vô vi) Ngọc Hoàng Thượng Đế, xưng danh hiệu Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát 2/-Giáo đồ đãu tiên: Ngô Văn Chiêu 3/-Giáo tượng : Thiên nhãn 4/-Giáo thuyết: Tam giáo - Nho Lão Phật 5/-Giáo điển: Một số bài dâng kinh cúng như ba bài dâng tam bảo ( hoa, rượu, trà) Với những nền tảng đạo đầu tiên, ông bắt đầu khai đạo cho nhóm bằng hữu Vương Quang Kỳ ( tùng sự Soái phủ Nam kỳ, ngạch Tri phủ) Nguyễn Văn Hoài ( ngạch Thông phán), Võ Văn Sang(ngạch Thông phán) , Đoàn Văn Bản (đốc học Đa Kao). Sau đó, các ông này đã có độ thêm một số đệ tử nữa cùng tu luyện với Ngô Văn Chiêu, nhưng hoạt động này còn trong phạm vi một nhóm tu đơn tịnh luyện chứ chưa phát triển thành một tôn giáo.

  •   

      

  • Lịch sử Đạo Cao Đài PHẦN 1: Lịch sử Đạo Cao Đài phản ánh sự hình thăng và phát triển Đạo Cao Đài hoặc Đậi Đạo Tam Kỳ Phổ Độ , được các tín đồ Cao Đài gọi là đạo Thầy để tỏ lòng tôn kính. Tuy được khai trương chính thức và năm 1926, Cao Đài phát triển về quy mô và số lượng tín đồ . Theo thống kê năm 2009 của các tổ chức Cao Đài, đạo Cao Đài có trên mộtvạn chức sắc, gần 3 vạn chức việc, khoảng 5 triệu tín đồ với 958 tổ xhức Họ Đạo cơ sở được công nhận ở 36/38 tỉnh, thành phố có đạo Cao Đài ,thành lập 65 Ban Đại Diện, 1290 cơ sở thờ tự ( hàng năm có khoảng 4000 tín đồ mới nhập môn vào đạo Cao Đài. Ngoài ra, có khoảng 30.000 tín đồ nữa sống ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc.

  •