Baha'i Panalangin

Baha'i Panalangin

  • Hinihiling ko sa iyo na bitawan ang paghahayag ng puso at salita ng Diyos sa akin. Hinihiling ko na buksan mo ang aking mga mata at bigyan ako ng pag-unawa habang binabasa ko sa iyo ang salita.

  •